Zásady zpracování osobních údaj - KARDO GROUP a.s.

 

Zásady zpracování osobních údajů společnosti KARDO GROUP a.s.

Tyto zásady zpracování osobních údajů společnosti KARDO GROUP a.s. upravují práva
a povinnosti společnosti KARDO GROUP a.s., se sídlem Rapotín, Jesenická 688, PSČ 788 14, IČO 04220528, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10714 (dále jen „KARDO GROUP a.s.“) a zákazníka KARDO GROUP a.s., při zpracování osobních údajů společností KARDO GROUP a.s.

Správcem osobních údajů je společnost KARDO GROUP a.s., se sídlem Rapotín, Jesenická 688, PSČ 788 14, IČO 04220528, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10714.

Správce je možno kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: kulhajova@kardo.cz a telefonicky: +420 774 688 988.

KARDO GROUP a.s. prohlašuje, že jako správce zpracovává osobní údaje zákazníka, pokud je fyzickou osobou, a osobní údaje, jejichž je KARDO GROUP a.s. příjemcem od zákazníka nebo třetích osob.

Společnost KARDO GROUP a.s. prohlašuje, že při návštěvě webových stránek KARDO GROUP a.s. může docházet ke zpracovávání osobních údajů o zákazníkovi, typově informace o IP adrese, o datu a čase přístupu na tyto webové stránky, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka systému zákazníka.

Společnost KARDO prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že zpracování osobních údajů zákazníka je ze strany KARDO GROUP a.s. zákonné. KARDO GROUP a.s. zpracovává osobní údaje zákazníka, pokud zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a KARDO GROUP a.s., pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů KARDO GROUP a.s. anebo zákazník udělil ke zpracování osobních údajů souhlas.

KARDO GROUP a.s. prohlašuje, že osobní údaje zákazníka předává pouze v nezbytných případech třetím osobám. Mezi tyto třetí osoby patří spolupracující poskytovatel právních služeb, auditor, orgány veřejné moci, poskytovatel IT řešení systému KARDO GROUP a.s. a přepravce.

Společnost KARDO GROUP a.s. prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou zpracovávány ze strany KARDO GROUP a.s. po dobu trvání uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a KARDO GROUP a.s. a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zpracovány po dobu uvedenou v takovém souhlasu nebo do jeho odvolání. Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy obecně závazné právní předpisy vyžadují určité osobní údaje o zákazníkovi anebo jsou tyto údaje nezbytné pro plnění povinnosti KARDO GROUP a.s. vyplývající jí z obecně závazných právních předpisů, budou osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

KARDO GROUP a.s. prohlašuje, že přijala personální a technická bezpečnostní opatření, aby zajistila bezpečí a ochranu osobních údajů zákazníka a zamezila neoprávněnému přístupu k těmto údajům.

Zákazník prohlašuje, že byl poučen o níže uvedených právech zákazníkovi přiznaných obecně závaznými právními předpisy, a že obsah těchto práv pochopil:

  1. Právo na přístup: Právo požádat o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, kdy je KARDO GROUP a.s. povinna bez zbytečného odkladu tuto informaci poskytnout zákazníkovi a zároveň oprávněn po zákazníkovi požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace, umožňují-li to obecně závazné právní předpisy.
  2. Právo na opravu/doplnění: Právo požádat, aby KARDO GROUP a.s. bez zbytečného odkladu opravila na žádost zákazníka nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.
  3. Právo na výmaz: Právo požádat KARDO GROUP a.s. o výmaz zákazníkem poskytnutých osobních údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  4. Právo požadovat omezení zpracování: Právo požadovat, aby KARDO GROUP a.s. v určitých případech omezila zpracovávání osobních údajů zákazníka.
  5. Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů KARDO GROUP a.s., pokud je zpracování osobních údajů založeno na oprávněných zájmech KARDO GROUP a.s., třetí osoby nebo je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci.
  6. Právo na přenositelnost: Právo obdržet ve strukturované formě poskytnuté osobní údaje, a to v běžném strojově čitelném formátu. Tyto údaje může zákazník předat jinému správci osobních údajů nebo přímo požádat, aby si tento nový správce osobních údajů a KARDO GROUP a.s. tyto údaje předala mezi sebou.
  7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, když osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě jeho souhlasu se zpracováním.
  8. Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů: Právo být informován o porušení zabezpečení a možném neoprávněném přístupu k osobním údajům.
  9. Právo na vysvětlení: Právo požádat KARDO GROUP a.s. o vysvětlení, pakliže zákazník zjistí nebo se domnívá, že KARDO GROUP a.s. provádí zpracování jím poskytnutých osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Zákazník se zavazuje, že výše uvedená práva bude případně vykonávat způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).