Všeobecné obchodní podmínky ODRAK - KARDO GROUP a.s.

Všeobecné obchodní podmínky ODRAK chráněná dílna s.r.o.

 

I. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti KARDO GROUP a.s., se sídlem Rapotín, Jesenická 688, PSČ 788 14, IČO 04220528, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10714 (dále jen „KARDO GROUP a.s.“) a zákazníka KARDO GROUP a.s. při dodávkách zboží a poskytnutí služeb, vyjma služeb výhradně spočívajících v předmětu podnikání KARDO GROUP a.s. „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, na něž se VOP nevztahují.

1.2. Tyto VOP jsou závazné pro všechny zákazníky KARDO GROUP a.s., kteří u KARDO GROUP a.s. objednávají dodání zboží nebo poskytnutí služeb, vyjma služeb výhradně spočívajících v předmětu podnikání KARDO GROUP a.s. „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Má se za to, že zákazník byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na tyto VOP upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Zákazník má možnost se s VOP seznámit prostřednictvím webových stránek KARDO GROUP a.s. https://www.kardo.cz/ (dále jen „webové stránky KARDO GROUP a.s.“), kde jsou VOP zveřejněny v českém jazyce způsobem umožňujícím jejich archivaci a reprodukci zákazníkem a současně byly tyto VOP zákazníkovi zaslány prostřednictvím jeho e-mailové adresy společně s kupní smlouvou

1.3. VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách KARDO GROUP a.s., tento den je rovněž uveden v zápatí VOP. KARDO GROUP a.s. si vyhrazuje právo VOP kdykoliv jednostranně změnit. V případě smluvního vztahu mezi KARDO GROUP a.s. a zákazníkem zavazujícího dlouhodobě k opětovnému plnění stejného druhu, zakládá taková změna VOP právo zákazníka ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy KARDO GROUP a.s. prokazatelně vyrozumělo zákazníka o změně VOP, změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Uplynutím výpovědní doby podle tohoto ustanovení závazek mezi KARDO GROUP a.s. a zákazníkem zaniká. KARDO GROUP a.s. změnu VOP zákazníkům, se kterými uzavřela závazek k dlouhodobému opětovnému plnění stejného druhu, oznámí prostřednictvím e-mailu nebo jiným obdobným způsobem, kterým byla uzavřena smlouva. Současně bude změna VOP zveřejněna na webových stránkách KARDO GROUP a.s.

1.4. Veškeré osobní údaje získané KARDO GROUP a.s. jsou důvěrné a bude s nimi tak i zacházeno. Seznámit se se zásadami zpracování osobních údajů KARDO GROUP a.s. je možné pod tímto odkazem https://www.kardo.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaj/.

 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Cenová nabídka zboží nebo služby učiněná KARDO GROUP a.s. je návrhem na uzavření smlouvy, následná objednávka zboží nebo služby učiněná na základě takovéto cenové nabídky zákazníkem je přijetím návrhu na uzavření smlouvy s odkládací podmínkou účinnosti uzavření smlouvy potvrzením takovéto objednávky KARDO GROUP a.s. Potvrzení objednávky za strany KARDO GROUP a.s. je učiněno zasláním dokumentu označeném jako „kupní smlouva“ zákazníkovi, ve kterém jsou uvedeny zejména specifikace zboží, množství zboží a sjednaná kupní cena. Na základě uvedeného je uzavřena kupní smlouva, pokud v konkrétním případě nevyplývá z kontraktačního procesu vedeného v písemné formě mezi KARDO GROUP a.s. a zákazníkem jinak. Má se za to, že učiněním objednávky zákazník vyslovuje souhlas s VOP.

2.2. Součástí kupní smlouvy jsou tyto VOP i cenová nabídka.

2.3. Povinností KARDO GROUP a.s. je zákazníkovi objednané zboží dodat nebo poskytnut objednanou službu v dohodnutém místě a čase plnění a umožnit zákazníkovi nabytí vlastnického práva ke zboží.

2.4. KARDO GROUP a.s. odevzdá zákazníkovi objednané zboží nebo poskytne objednanou službu v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsouli jakost a provedení ujednány, plní KARDO GROUP a.s. v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

2.5. Povinností zákazníka je zaplatit kupní cenu za objednané zboží nebo poskytnutou službu a objednané zboží nebo poskytnutou službu řádně a včas převzít.

2.6. Objednávku zboží nebo služby je možné učinit prostředkem komunikace na dálku.

2.7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodne-li se KARDO GROUP a.s. a zákazník výslovně jinak. Písemně uzavřená smlouva je KARDO GROUP a.s. archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

 

III. Způsob určení ceny

3.1. Cena za objednané zboží nebo služby je určena ceníkem KARDO GROUP a.s., nebo cenovou nabídkou KARDO GROUP a.s. Pokud není výslovně stanoveno jinak, jedná se o cenu bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty bude k ceně stanovena podle účinného znění zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

3.2. Ceník KARDO GROUP a.s. je vyhlášen na dobu neurčitou a platí do odvolání, resp. do vyhlášení nového ceníku.

3.3. KARDO GROUP a.s. si vyhrazuje právo změnit cenu zboží nebo služby v případě změny cen svého dodavatele. KARDO GROUP a.s. o této změně ceny vhodným způsobem zákazníka informuje. Souhlasem zákazníka s VOP se zákazník a KARDO GROUP a.s. dohodli, že na smluvní vztah mezi zákazníkem a KARDO GROUP a.s. se nebudou aplikovat ustanovení o změně okolností dle ustanovení § 1765 a 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vyjma změny okolností popsané ve větě první tohoto ustanovení, nedohodne-li se KARDO GROUP a.s. a zákazník v písemné formě jinak.

 

IV. Platební podmínky

4.1. Zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) KARDO GROUP a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet KARDO GROUP a.s. uvedený na faktuře a pod tam uvedeným variabilním symbolem, nebo v případě předchozí dohody KARDO GROUP a.s. a zákazníka hotově do pokladny KARDO GROUP a.s. Náklady platebního styku a možné vedlejší poplatky jako např. cla, daně, pojištění a další možné poplatky a jejich zvýšení nese zákazník, pokud obecně závazné právní předpisy nebo předchozí písemná dohoda KARDO GROUP a.s. a zákazníka nestanoví jinak.

4.2. Závazek zákazníka k zaplacení ceny je splněn dnem připsání peněžních prostředků ve výši odpovídající sjednané ceně na výše specifikovaný bankovní účet KARDO GROUP a.s., nebo dnem jejich zaplacení do pokladny KARDO GROUP a.s.

4.3. Faktury KARDO GROUP a.s. jsou splatné do 14 dnů od jejich vystavení, přičemž sjednané zvláštní platební podmínky uvedené na faktuře mají přednost.

4.4. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny zboží nebo služby nebo její části je zákazník povinen zaplatit KARDO GROUP a.s. úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.5. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst vůči pohledávkám KARDO GROUP a.s. jiné své pohledávky nežli takové, které byly pravomocně přiznány, resp. zjištěny soudem nebo jiným orgánem veřejné moci.

4.6. Pokud se zákazník dostane do prodlení s úhradou kupní ceny zboží činícího alespoň 14 dní, v důsledku čehož bude KARDO GROUP a.s. opakovaně (tj. alespoň dvakrát) vyzván k úhradě kupní ceny, zavazuje se zákazník uhradit KARDO GROUP a.s. smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč jako paušální náhradu nákladů na administraci a zaslání těchto výzev k plnění zákazníkovi. Povinnost k náhradě škody zákazníka za porušení povinnosti uhradit kupní cenu zboží řádně a včas není touto smluvní pokutou dotčena.

4.7. Je-li zákazník v prodlení s plněním jakýchkoli svých peněžitých závazků vůči KARDO GROUP a.s. a zákazník poptává další dodávky zboží či služby ze strany KARDO GROUP a.s., je KARDO GROUP a.s. oprávněna požadovat finanční zajištění dodávky zboží či služby, a to platbou předem, hotově nebo dobírkou.

 

V. Místo plnění a dodací podmínky

5.1. Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté stranami. Místem plnění je zpravidla sídlo KARDO GROUP a.s. nebo sídlo zákazníka.

5.2. KARDO GROUP a.s. je povinno dodat objednané zboží nebo služby po zavření příslušné smlouvy ve lhůtě, kterou si KARDO GROUP a.s. a zákazník dohodli, jinak v době co nejkratší po obdržení plnění od dodavatelů KARDO GROUP a.s. potřebných k uskutečnění dodání objednaného zboží či poskytnutí objednané služby.

5.3. Dohodnutá dodací doba je dodržena, opustila-li příslušná zásilka během dodací doby závod KARDO GROUP a.s., nebo byla-li zákazníkovi oznámena připravenost příslušné zásilky k převzetí. Výzva k převzetí zboží nebo výsledku služby je zpravidla činěna emailovou zprávou, nedohodnou-li se zákazník a KARDO GROUP a.s. jinak.

5.4. V případě, že se strany neujednali místo plnění, je místem plnění a zákazník je povinen si převzít zboží nebo výsledek služby v areálu závodu KARDO GROUP a.s. na adrese sídla KARDO GROUP a.s.

5.5. Za den dodání se považuje den předání zboží zákazníkovi, nebo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží zákazníkovi, respektive den připravení zásilky k převzetí zákazníkem, pokud si ji zákazník nevyzvedl.

5.6. Při zpoždění dodávek, za které neodpovídá KARDO GROUP a.s., zejména v případě vyšší moci či prodlení zákazníka, pokud v důsledku takového prodlení KARDO GROUP a.s. nemůže dodat zboží nebo výsledek služby řádně a včas, nebo prodlení dodavatele KARDO GROUP a.s., se prodlužuje dodací doba o dobu takových událostí.

5.7. Vznikla-li zákazníkovi škoda z důvodu zpoždění nebo neuskutečnění dodávky zboží nebo služby, za které odpovídá KARDO GROUP a.s., omezuje se nárok zákazníka na náhradu takové škody, pokud takové zpoždění nebo neuskutečnění nebylo zaviněno úmyslně nebo z hrubé nedbalosti KARDO GROUP a.s., na částku ve výši 0,5 % z hodnoty části dodávky, na kterou se zpoždění nebo neuskutečnění vztahuje, a to za každý celý týden trvání prodlení, nejvýše však do částky 15 % hodnoty dodávky, s jejímž splněním je KARDO GROUP a.s. v prodlení.

5.8. KARDO GROUP a.s. je oprávněno k částečnému plnění.

5.9. Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží nebo výsledku služby, nese-li KARDO GROUP a.s. toto nebezpečí po dobu poskytování služby, je vždy okamžik dodání zboží nebo poskytnutí služby.

5.10. Zákazník je povinen převzít zboží nebo výsledek služby v místě dodání a podrobit je bez zbytečného odkladu odborné prohlídce. Nepřevezme-li zákazník zboží nebo výsledek služby nejpozději do 2 týdnů od okamžiku vyrozumění zákazníka KARDO GROUP a.s. o možnosti převzetí zboží, je zákazník KARDO GROUP a.s. povinen kromě dohodnuté ceny za zboží nebo službu zaplatit rovněž smluvní pokutu za porušení této povinnosti zákazníka ke krytí paušálních nákladů s uskladněním zboží nebo výsledku služby, a to ve výši 10 % z dohodnuté ceny nepřevzatého zboží nebo výsledku služby za každý další započatý týden prodlení zákazníka se splněním této povinnosti, nejvýše však do výše ceny nepřevzatého zboží nebo výsledku služby.

5.11. V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží nebo výsledku služby delším než 12 týdnů je KARDO GROUP a.s. oprávněno toto zboží nebo výsledek služby na náklad zákazníka zlikvidovat, a to způsobem, který KARDO GROUP a.s. uzná za vhodný s ohledem na povahu zboží nebo výsledku služby. V případě likvidace nepřevzatého zboží nebo výsledku služeb jeho prodejem se započítává částka dosažená takovým prodejem na povinnost zákazníka uhradit smluvní pokutu kryjící paušálně náklady s uskladněním zboží nebo výsledku služby podle čl. V. odst. 5.10. VOP. Povinnost zákazníka uhradit kupní cenu za objednané zboží nebo službu a neuhrazenou smluvní pokutu kryjící paušálně náklady s uskladněním zboží nebo výsledku služby tímto není dotčena.

5.12. Má-li zákazník u KARDO GROUP a.s. nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je KARDO GROUP a.s. oprávněna pozastavit další dodávky zboží a poskytování služeb až do úplného vyrovnání závazků ze strany zákazníka, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není KARDO GROUP a.s. v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení zákazníka s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

 

VI. Uplatnění práv z vadného plnění

6.1. Zákazník je povinen ihned po převzetí zboží nebo výsledek služby odborně a důkladně zkontrolovat.

6.2. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží a takovouto vadu bez zbytečného odkladu KARDO GROUP a.s. neoznámil.

6.3. V případě zjištění existence vadného plnění ze strany KARDO GROUP a.s. je zákazník povinen příslušnou vadu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží nebo výsledku služby oznámit KARDO GROUP a.s., nejpozději však do 7 dní od okamžiku převzetí zboží nebo výsledku služby. Jedná-li se však o vadu skrytou, kterou nebylo možné zjistit prohlídkou zboží nebo výsledku služby při jeho převzetí, je zákazník povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění oznámit KARDO GROUP a.s., nejpozději však do 7 dní od okamžiku zjištění takové vady.

6.4. Oznámení vadného plnění podle čl. VI. odst. 6.3. VOP je zákazník povinen učinit doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla KARDO GROUP a.s., kdy k účinnosti takového oznámení je nezbytné zákazníkem uvést identifikační údaje o své osobě, identifikovat plnění stižené vadou prostřednictvím dodacího listu a případně daňového dokladu nebo objednávky, popsat vadu, uvést způsob, jak se tato vada projevuje, přiložit alespoň vzorek vadného zboží nebo výsledku služby k posouzení vadného plnění KARDO GROUP a.s. a uvést právo z vadného plnění, které zákazník uplatňuje.

6.5. KARDO GROUP a.s. je povinno oznámení vady podle čl. VI. odst. 6.3. VOP prošetřit a nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto účinného oznámení oznámit vyhodnocení uplatněných práv z vadného plnění zákazníkovi, a to doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla nebo místa podnikání zákazníka. Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po kterou z důvodu na straně zákazníka nebylo možné převzít zboží nebo výsledek služby stižené vadou KARDO GROUP a.s., pakliže je takové převzetí k posouzení uplatněného práva z vadného plnění zákazníkem nezbytné.

6.6. Zákazník má práva z vadného plnění v podobě práva:

a. na odstranění vady dodáním nového zboží nebo výsledku služby bez vady nebo dodáním chybějícího zboží či části služby, nebo

b. na odstranění vady opravou zboží nebo služby, nebo

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.7. Nezvolí-li zákazník své právo včas, zvolí právo z vadného plnění KARDO GROUP a.s.

6.8. KARDO GROUP a.s. neručí za vady vzniklé neodborným skladováním, případně zpracováním zboží v rozporu s jeho určením anebo s pokyny KARDO GROUP a.s. Dále neručí za vady zboží či výsledku služby vzniklé neodbornou manipulací, jakož i za vady zboží či výsledku služby vzniklé tím, že při jeho montáži nebo aplikaci nebylo použito správné nářadí, přístroje a příslušenství.

 

VII. Spotřebitelské smlouvy

7.1. Tyto VOP se nepoužijí na právní vztahy mezi KARDO GROUP a.s. a zákazníky, kteří uzavírají s KARDO GROUP a.s. smlouvu nebo s KARDO GROUP a.s. jinak jednají mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Stanoví-li VOP, že příslušné oznámení, sdělení, souhlas či jiné právní jednání je třeba učinit v písemné formě, je písemná forma zachována, byly-li takové oznámení, sdělení, souhlas či jiné právní jednání zaslány příslušné straně telefaxem nebo elektronickou poštou.

8.2. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok KARDO GROUP a.s. na náhradu škody.

8.3. Tyto VOP se řídí právem České republiky. Pro případ, že zákazník je osobou cizího práva, je vyloučena působnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.4. Pokud je nebo bude některé z ustanovení VOP zcela nebo zčásti neplatné, neúčinné nebo neproveditelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost ostatních ustanovení VOP. Namísto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí jako sjednané takové platné, účinné a proveditelné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.

8.5. V případě existence písemné smlouvy upravující jednotlivé náležitosti smluvního vztahu mezi KARDO GROUP a.s. a jejím zákazníkem mají případná odlišná ujednání takové smlouvy od VOP aplikační přednost.

 

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dne 15. 2. 2023