Obchodní podmínky - KARDO GROUP a.s.

Všeobecné obchodní podmínky KARDO GROUP a.s.

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva
  a povinnosti společnosti KARDO GROUP a.s., se sídlem Rapotín, Jesenická 688, PSČ 788 14, IČO 04220528, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10714 (dále jen „KARDO GROUP a.s.“) a zákazníka KARDO GROUP a.s. při dodávkách zboží
  a poskytnutí služeb, vyjma služeb výhradně spočívajících v předmětu podnikání KARDO GROUP a.s. „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, na něž se VOP nevztahují.
 3. Tyto VOP jsou závazné pro všechny zákazníky KARDO GROUP a.s., kteří
  u KARDO GROUP a.s. objednávají dodání zboží nebo poskytnutí služeb, vyjma služeb výhradně spočívajících v předmětu podnikání KARDO GROUP a.s. „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Má se za to, že zákazník byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na tyto VOP upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Zákazník má možnost se s VOP seznámit prostřednictvím webových stránek KARDO GROUP a.s. https://www.kardo.cz/ (dále jen „webové stránky KARDO GROUP a.s.“), kde jsou VOP zveřejněny v českém jazyce způsobem umožňujícím jejich archivaci a reprodukci zákazníkem.
 4. VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách KARDO GROUP a.s., tento den je rovněž uveden v zápatí VOP. KARDO GROUP a.s. si vyhrazuje právo VOP kdykoliv jednostranně změnit. V případě smluvního vztahu mezi KARDO GROUP a.s. a zákazníkem zavazujícího dlouhodobě k opětovnému plnění stejného druhu, zakládá taková změna VOP právo zákazníka ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy KARDO GROUP a.s. prokazatelně vyrozumělo zákazníka o změně VOP, změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Uplynutím výpovědní doby podle tohoto ustanovení závazek mezi KARDO GROUP a.s. a zákazníkem zaniká. Za dostatečné vyrozumění o změně VOP se považuje zveřejnění nového znění VOP na webových stránkách KARDO GROUP a.s.
 5. Na veškeré nakládání s osobními údaji získanými KARDO GROUP a.s. od zákazníků se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nestanoví-li VOP jinak.

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy
 2. Cenová nabídka zboží nebo služby učiněná KARDO GROUP a.s. je návrhem na uzavření smlouvy, následná objednávka zboží nebo služby učiněná na základě takovéto cenové nabídky zákazníkem je přijetím návrhu na uzavření smlouvy s odkládací podmínkou účinnosti uzavření smlouvy potvrzením takovéto objednávky KARDO GROUP a.s., pokud v konkrétním případě nevyplývá z kontraktačního procesu vedeného v písemné formě mezi KARDO GROUP a.s. a zákazníkem jinak. Má se za to, že učiněním objednávky zákazník vyslovuje souhlas s VOP.
 3. Objednávku zboží nebo služby je možné učinit prostředkem komunikace na dálku.
 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodne-li se KARDO GROUP a.s.
  a zákazník výslovně jinak. Písemně uzavřená smlouva je KARDO GROUP a.s. archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Písemně uzavřená smlouva je zákazníkovi přístupná za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

III. Způsob určení ceny

 1. Cena za objednané zboží nebo služby je určena ceníkem KARDO GROUP a.s., nebo cenovou nabídkou KARDO GROUP a.s. Pokud není výslovně stanoveno jinak, jedná se o cenu bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty bude k ceně stanovena podle účinného znění zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
 2. KARDO GROUP a.s. si vyhrazuje právo změnit cenu zboží nebo služby v případě změny cen svého dodavatele. KARDO GROUP a.s. o této změně ceny vhodným způsobem zákazníka informuje. Souhlasem zákazníka s VOP se zákazník a KARDO GROUP a.s. dohodli, že na smluvní vztah mezi zákazníkem a KARDO GROUP a.s. se nebudou aplikovat ustanovení o změně okolností dle ustanovení § 1765 a 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vyjma změny okolností popsané ve větě první tohoto ustanovení, nedohodne-li se KARDO GROUP a.s. a zákazník v písemné formě jinak.

 

 1. Platební podmínky
 2. Zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) KARDO GROUP a.s., a to bezhotovostním převodem na bankovní účet KARDO GROUP a.s. uvedený na faktuře a pod tam uvedeným variabilním symbolem, nebo v případě předchozí dohody KARDO GROUP a.s. a zákazníka hotově do pokladny KARDO GROUP a.s. Náklady platebního styku a možné vedlejší poplatky jako např. cla, daně, pojištění a další možné poplatky a jejich zvýšení nese zákazník, pokud obecně závazné právní předpisy nebo předchozí písemná dohoda KARDO GROUP a.s. a zákazníka nestanoví jinak. Závazek zákazníka k zaplacení ceny je splněn dnem připsání peněžních prostředků ve výši odpovídající sjednané ceně na výše specifikovaný bankovní účet KARDO GROUP a.s., nebo dnem jejich zaplacení do pokladny KARDO GROUP a.s.
 3. Faktury KARDO GROUP a.s. jsou splatné do 14-ti dnů od jejich vystavení, přičemž sjednané zvláštní platební podmínky uvedené na faktuře mají přednost.
 4. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny zboží nebo služby nebo její části je zákazník povinen zaplatit KARDO GROUP a.s. úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 5. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst vůči pohledávkám KARDO GROUP a.s. jiné své pohledávky, nežli takové, které byly pravomocně přiznány, resp. zjištěny soudem nebo jiným orgánem veřejné moci.
 6. Pokud se zákazník dostane do prodlení s úhradou kupní ceny zboží činícího alespoň 14 dní, v důsledku čehož bude KARDO GROUP a.s. opakovaně (tj. alespoň dvakrát) vyzván k úhradě kupní ceny, zavazuje se zákazník uhradit KARDO GROUP a.s. smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč jako paušální náhradu nákladů na administraci a zaslání těchto výzev k plnění zákazníkovi. Povinnost k náhradě škody zákazníka za porušení povinnosti uhradit kupní cenu zboží řádně a včas není touto smluvní pokutou dotčena.

 

 1. Dodací podmínky
 2. KARDO GROUP a.s. je povinno dodat objednané zboží nebo služby po uzavření příslušné smlouvy ve lhůtě, kterou si KARDO GROUP a.s.
  a zákazník dohodli, jinak v době co nejkratší po obdržení plnění od dodavatelů KARDO GROUP a.s. potřebných k uskutečnění dodání objednaného zboží či poskytnutí objednané služby.
 3. Dohodnutá dodací doba je dodržena, opustila-li příslušná zásilka během dodací doby závod KARDO GROUP a.s., nebo byla-li zákazníkovi oznámena připravenost příslušné zásilky k převzetí. Za den dodání se považuje den předání zboží zákazníkovi, nebo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží zákazníkovi, respektive den připravení zásilky k převzetí zákazníkem, pokud si ji zákazník nevyzvedl.
 4. Při zpoždění dodávek, za které neodpovídá KARDO GROUP a.s., zejména
  v případě vyšší moci či prodlení zákazníka, pokud v důsledku takového prodlení KARDO GROUP a.s. nemůže dodat zboží nebo výsledek služby řádně a včas, nebo prodlení dodavatele KARDO GROUP a.s., se prodlužuje dodací doba o dobu takových událostí.
 5. Vznikla-li zákazníkovi škoda z důvodu zpoždění nebo neuskutečnění dodávky zboží nebo služby, za které odpovídá KARDO GROUP a.s., omezuje se nárok zákazníka na náhradu takové škody, pokud takové zpoždění nebo neuskutečnění nebylo zaviněno úmyslně nebo z hrubé nedbalosti KARDO GROUP a.s., na částku ve výši 0,5 % z hodnoty části dodávky, na kterou se zpoždění nebo neuskutečnění vztahuje, a to za každý celý týden trvání prodlení, nejvýše však do částky 15 % hodnoty dodávky, s jejímž splněním je KARDO GROUP a.s. v prodlení.
 6. KARDO GROUP a.s. je oprávněno k částečnému plnění.
 7. Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží nebo výsledku služby, nese-li KARDO GROUP a.s. toto nebezpečí po dobu poskytování služby, je vždy okamžik dodání zboží nebo poskytnutí služby.
 8. Zákazník je povinen převzít zboží nebo výsledek služby v místě dodání
  a podrobit je bez zbytečného odkladu odborné prohlídce. Nepřevezme-li zákazník zboží nebo výsledek služby nejpozději do 2 týdnů od okamžiku vyrozumění zákazníka KARDO GROUP a.s. o možnosti převzetí zboží, je zákazník KARDO GROUP a.s. povinen kromě dohodnuté ceny za zboží nebo službu zaplatit rovněž smluvní pokutu za porušení této povinnosti zákazníka ke krytí paušálních nákladů s uskladněním zboží nebo výsledku služby, a to ve výši 10 % z dohodnuté ceny nepřevzatého zboží nebo výsledku služby za každý další započatý týden prodlení zákazníka se splněním této povinnosti, nejvýše však do výše ceny nepřevzatého zboží nebo výsledku služby.
 9. V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží nebo výsledku služby delším než 12 týdnů je KARDO GROUP a.s. oprávněno toto zboží nebo výsledek služby na náklad zákazníka zlikvidovat, a to způsobem, který KARDO GROUP a.s. uzná za vhodný s ohledem na povahu zboží nebo výsledku služby. V případě likvidace nepřevzatého zboží nebo výsledku služeb jeho prodejem se započítává částka dosažená takovým prodejem na povinnost zákazníka uhradit smluvní pokutu kryjící paušálně náklady s uskladněním zboží nebo výsledku služby podle bodu 21 VOP. Povinnost zákazníka uhradit kupní cenu za objednané zboží nebo službu a neuhrazenou smluvní pokutu kryjící paušálně náklady s uskladněním zboží nebo výsledku služby tímto není dotčena.

 

 1. Odeslání a převzetí zboží
 2. Zákazník je povinen převzít zboží nebo výsledek služby v areálu závodu KARDO GROUP a.s. na adrese sídla KARDO GROUP a.s. bez zbytečného odkladu po výzvě k vyzvednutí zboží nebo výsledku služby, nedohodnou-li se zákazník a KARDO GROUP a.s. jinak. Výzva k převzetí zboží nebo výsledku služby je zpravidla činěna emailovou zprávou, nedohodnou-li se zákazník a KARDO GROUP a.s. jinak.

 

 

VII. Uplatnění práv z vadného plnění

 1. Zákazník je povinen ihned po převzetí zboží nebo výsledek služby odborně
  a důkladně zkontrolovat.
 2. V případě zjištění existence vadného plnění ze strany KARDO GROUP a.s. je zákazník povinen příslušnou vadu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží nebo výsledku služby oznámit KARDO GROUP a.s., nejpozději však do 7 dní od okamžiku převzetí zboží nebo výsledku služby. Jedná-li se však o vadu skrytou, kterou nebylo možné zjistit prohlídkou zboží nebo výsledku služby při jeho převzetí, je zákazník povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění oznámit KARDO GROUP a.s., nejpozději však do 7 dní od okamžiku zjištění takové vady.
 3. Oznámení vadného plnění podle bodu 25 VOP je zákazník povinen učinit doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla KARDO GROUP a.s., kdy k účinnosti takového oznámení je nezbytné zákazníkem uvést identifikační údaje o své osobě, identifikovat plnění stižené vadou prostřednictvím dodacího listu a případně daňového dokladu nebo objednávky, popsat vadu, uvést způsob, jak se tato vada projevuje, přiložit alespoň vzorek vadného zboží nebo výsledku služby k posouzení vadného plnění KARDO GROUP a.s. a uvést právo z vadného plnění, které zákazník uplatňuje.
 4. KARDO GROUP a.s. je povinno oznámení vady podle bodu 26 VOP prošetřit a nejpozději do 14 dnů ode dne doručení tohoto účinného oznámení oznámit vyhodnocení uplatněných práv z vadného plnění zákazníkovi, a to doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla nebo místa podnikání zákazníka. Do lhůty podle věty první se nezapočítává doba, po kterou z důvodu na straně zákazníka nebylo možné převzít zboží nebo výsledek služby stižené vadou KARDO GROUP a.s., pakliže je takové převzetí k posouzení uplatněného práva z vadného plnění zákazníkem nezbytné.

 

VIII. Osobní údaje zákazníka fyzické osoby

 1. Prodávající prohlašuje, že jako správce zpracovává osobní údaje zákazníka, pokud je fyzickou osobou, a osobní údaje, jejichž je Prodávající příjemcem od zákazníka nebo třetích osob.
 2. Prodávající prohlašuje, že při návštěvě webových stránek KARDO GROUP a.s. může docházet ke zpracovávání osobních údajů o zákazníkovi, typově informace o IP adrese, o datu a čase přístupu na tyto webové stránky, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka systému zákazníka.
 3. Prodávající prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že zpracování osobních údajů zákazníka je ze strany Prodávajícího zákonné. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka, pokud zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Prodávajícím, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího anebo zákazník udělil ke zpracování osobních údajů souhlas.
 4. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje zákazníka předává pouze v nezbytných případech třetím osobám. Mezi tyto třetí osoby patří spolupracující poskytovatel právních služeb, auditor, orgány veřejné moci, poskytovatel IT řešení systému Prodávajícího a přepravce.
 5. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou zpracovávány Prodávajícím po dobu trvání uzavřené smlouvy mezi zákazníkem
  a Prodávajícím a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zpracovány po dobu uvedenou v takovém souhlasu nebo do jeho odvolání. Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy obecně závazné právní předpisy vyžadují určité osobní údaje o zákazníkovi anebo jsou tyto údaje nezbytné pro plnění povinnosti Prodávajícího vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů, budou osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 6. Prodávající prohlašuje, že přijal personální a technická bezpečnostní opatření, aby zajistil bezpečí a ochranu osobních údajů zákazníka a zamezil neoprávněnému přístupu k těmto údajům.
 7. Zákazník souhlasem s obchodními podmínkami prohlašuje, že byl poučen
  o níže uvedených právech zákazníkovi přiznaných obecně závaznými právními předpisy, a že obsah těchto práv pochopil:

  1. Právo na přístup: Právo požádat o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, kdy je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto informaci poskytnout zákazníkovi a zároveň oprávněn po zákazníkovi požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace, umožňují-li to obecně závazné právní předpisy.
  2. Právo na opravu/doplnění: Právo požádat, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil na žádost zákazníka nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.
  3. Právo na výmaz: Právo požádat Prodávajícího o výmaz zákazníkem poskytnutých osobních údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  4. Právo požadovat omezení zpracování: Právo požadovat, aby Prodávající v určitých případech omezil zpracovávání osobních údajů zákazníka.
  5. Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Prodávajícím, pokud je zpracování osobních údajů založeno na oprávněných zájmech Prodávajícího, třetí osoby nebo je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci.
  6. Právo na přenositelnost: Právo obdržet ve strukturované formě poskytnuté osobní údaje, a to v běžném strojově čitelném formátu. Tyto údaje může zákazník předat jinému správci osobních údajů nebo přímo požádat, aby si tento nový správce osobních údajů a Prodávající tyto údaje předali mezi sebou.
  7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, když osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě jeho souhlasu se zpracováním.
  8. Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů: Právo být informován o porušení zabezpečení a možném neoprávněném přístupu k osobním údajům.
  9. Právo na vysvětlení: Právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, pakliže zákazník zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jím poskytnutých osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého
   a osobního života nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
 8. Zákazník se zavazuje, že výše uvedená práva uvedené v tomto čl. IIX VOP bude případně vykonávat způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
 9. V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

 1. Spotřebitelské smlouvy
 2. Tyto VOP se nepoužijí na právní vztahy mezi KARDO GROUP a.s.
  a zákazníky, kteří uzavírají s KARDO GROUP a.s. smlouvu nebo s KARDO GROUP a.s. jinak jednají mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Stanoví-li VOP, že příslušné oznámení, sdělení, souhlas či jiné právní jednání je třeba učinit v písemné formě, je písemná forma zachována, byly-li takové oznámení, sdělení, souhlas či jiné právní jednání zaslány příslušné straně telefaxem nebo elektronickou poštou.
 3. VOP se řídí právem České republiky. Pro případ, že zákazník je osobou cizího práva, je vyloučena působnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 4. Pokud je nebo bude některé z ustanovení VOP zcela nebo zčásti neplatné, neúčinné nebo neproveditelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost ostatních ustanovení VOP. Namísto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí jako sjednané takové platné, účinné
  a proveditelné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.
 5. V případě existence písemné smlouvy upravující jednotlivé náležitosti smluvního vztahu mezi KARDO GROUP a.s. a jejím zákazníkem mají případná odlišná ujednání takové smlouvy od VOP aplikační přednost.

 

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dne 1.6.2018.